Metal Halide Perovskite Nanosheet for X-Ray High-Resolution Scintillation-Imaging Screens

Publication in ACS Nano

2/6/2019

Metal Halide Perovskite Nanosheet for X-Ray High-Resolution Scintillation-Imaging Screens
Yuhai Zhang, Ruijia Sun, Xiangyu Ou, Kaifang Fu, Qiushui Chen, Yuchong Ding, Liang-Jin Xu, Lingmei Liu, Yu Han, Anton V. Malko, Xiaogang Liu, Huanghao Yang, Osman M. Bakr, Hong Liu, Omar F. Mohammed
ACS Nano

DOI: 10.1021/acsnano.8b09484